ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Volby 2016

 

Praha dne 20. prosince 2017

 

Postup pořízení a zpracování výsledků hlasování do Senátu Parlamentu ČR okrskovou volební komisí na počítači

 

Stažení programu z Internetu:

-   Soubor SEokrsek_demo.exe uložte do adresáře na disk; tímto jste připravili instalaci pro fiktivní obec 999999 a okrsek 999 a obvod 99.

 

V demoverzi programu je nastaveno datum voleb z posledních řádných voleb do Senátu, tj. z roku 2016.

 

Instalace programu - demoverze - instalace musí být prováděna pod uživatelem Windows, pod kterým bude program spouštěn:

-    Upozorňujeme, že program je určen pro operační systémy Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10;

-    Spusťte SEokrsek_demo.exe z technického nosiče nebo adresáře, kam jste si instalaci nakopírovali.

-    Dále komunikujte s instalačním programem:

    ● při první instalaci jakéhokoli programu pro zpracování výsledků voleb, resp. po odinstalování všech dříve instalovaných volebních programů, lze vybrat adresář pro instalaci všech volebních programů, a proto věnujte pozornost informacím zapsaným v úvodním okně instalačního programu - vyberte disk pro uložení programů dle výběru (standardně C), potvrďte klávesou Enter, tlačítkem Změnit adresář můžete změnit adresář, kam budou programy instalovány, pokračujte tlačítkem Pokračovat;

    ● zadejte číslo kola voleb 1, číslo obce 999999 a okrsku 999, údaje vždy potvrďte klávesou Enter; pokračujte stisknutím tlačítka Instalovat;

    ● instalační program vytvoří na ploše ikonu Senát‑Pořízení číslo_kolaK 00999.99, současně vytvoří v nabídce Start – Programy podnabídku Volby2016 se zástupci Senát‑Pořízení číslo_kolaK 00999.99 a Odebrat16 (program pro odinstalování programu);

    ● pro druhé kolo voleb použijte stejný instalační program, při instalaci však zadejte číslo kola 2.


-    Zkontrolujte, zda je v pořádku datum a čas; datum a čas je součástí tisknutých zápisů a příloh.              

-    Volbou Nápověda – Zkušební tisk si můžete ověřit správnost tisku před zpracováním výsledků.

 

Pozn.: Pro reálné zpracování bude pro 2. kolo volby distribuován nový program.

 

Spuštění programu:

-   Pokud jste použili standardní postup instalace, najdete zástupce pro spuštění programů na ploše a v nabídce Programy - Volby2016.

-   Program spustíte dvojím kliknutím na ikonu Senát‑Pořízení číslo_kolaK 00999.99.


-   Úvodní obrazovka má dvě menu (Okrsek a Nápověda); ve spodní části je zobrazena identifikace okrsku a číslo kola. V menu Okrsek můžete data pořídit a kontrolovat, data exportovat na technický nosič pro přebírací místo ČSÚ a vytisknout zápis okrskové volební komise.


-   V nabídce Pořízení a oprava dat (zkratková klávesa F2) zapisujete dle záložek:


     - T/5                            pořízení údajů oddílu III. tiskopisu T/5 - první strana,

     - T/5 – 2. strana        pořízení údajů oddílu III. tiskopisu T/5 - druhá strana - počty hlasů pro jednotlivé kandidáty,

     - Zápis                        ostatní náležitosti zápisu T/5 (kromě údaje o termínu konání voleb - tento je doplněn automaticky).


-   Všechna kontrolní čísla, násobky a číslo posledního kandidáta, který získal platné hlasy, jsou vypočítávány automaticky; tyto funkce však zaručují pouze formální výpočet, věcnou správnost údajů musí členové komise zkontrolovat sami (např. přehození hlasů pro kandidáty, špatně zadaný počet obálek aj.).


-   Po formuláři se pohybujete klávesou Enter (vždy na následující údaj), nebo klávesou TAB ve směru dopředu, kombinací kláves SHIFT+TAB ve směru dozadu nebo šipkami, dále kurzorem myši a stisknutím levého tlačítka na pozici údaje, který chcete editovat. Mezi záložkami se pohybujete umístěním kurzoru myši na název záložky a následným stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí kláves PageUp a PageDown.

 

Pořízení a oprava dat:


 -  Před zahájením zpracování zápisu OVK T/5 je nutné, aby okrsková volební komise ověřila, zda má k dispozici poslední stav přehledu odvolaných kandidátů, tj. stav k zahájení hlasování, odvolaným kandidátům nesmí být pořízeny hlasy.


-   Nejdříve vyplňte údaje pro zápis T/5 odd. III týkající se počtu osob zapsaných do výpisů ze seznamů, počtu vydaných úředních obálek, počtu odevzdaných úředních obálek a celkového počtu platných hlasů na záložce T/5, každý zapsaný údaj potvrďte klávesou Enter.


-   Platné hlasy kandidátů pořizujete na záložce T/5 – 2. strana; každý kandidát je označen pořadovým číslem, platný kandidát má vyplněno jméno, neplatný kandidát má jméno proškrtnuto; ve druhém kole pořizujete hlasy pouze dvěma postupujícím kandidátům dle hlasovacího lístku.


-   Při pořizování jsou data interaktivně kontrolována a uživatel je o případných nesrovnalostech informován prostřednictvím chybových hlášení (po stisku Ignorovat je možno pořizovat údaje dále bez opravy, chyba v datech však zůstává).


-   Na záložce Zápis zadejte další údaje, které lze vyplnit v zápise jako např. hodina zahájení hlasování, případné důvody odročení atd., nehodící se texty (označené *)) program automaticky přeškrtne podle vámi vyplněných údajů na této záložce.


-   Ukončení pořízení zápisu můžete provést stiskem klávesy F2, příp. stisknutím tlačítka Uložit na záložce Zápis. Po uložení dat je spuštěn a zobrazen kontrolní chod, který je možné vytisknout tlačítkem Tisk.


-   Chyby signalizované kontrolami opravíte znovu v nabídce Pořízení a oprava dat.

-   Pokud jsou data bez chyb, je ihned po pořízení umožněno provést export dat a tisk zápisu OVK.

 

Kontroly dat:


-   Program obsahuje dva stupně kontrol, tzv. interaktivní a dávkové. Interaktivní jsou prováděny okamžitě po zápisu údaje a stisknutí klávesy Enter, dávkové se vykonávají po spuštění všech kontrol v samostatné nabídce menu Okrsek, volba Kontroly (zkrácená volba F3) a při ukončení pořizování dat tlačítkem Uložit.


-   Chyby jsou dále rozděleny na propustitelné (chyby č. 6 až 12), upozornění (informativní č. 91 až 99) a nepropustitelné (tyto jsou označeny * v seznamu chyb – č. 4, 5, 14 až 22). Pokud údaje signalizované jako chyby 6 až 12 nebo upozornění odpovídají zjištěné skutečnosti, nesnažte se je odstranit, jde spíše o logickou správnost údajů, která může signalizovat např. špatné pořízení údajů formálně vyhovující kontrolám (export viz následující bod).


-   Obsahují-li doklady propustitelnou chybu, nelze provést export dat, obsahují-li nepropustitelnou chybu, nelze ani vytisknout zápis. Upozornění nemají vliv na export dat a tisk zápisu. Seznam chyb najdete v nápovědě.

 

Výstup pro přebírací místo ČSÚ (PM):


_ Výstup pro PM je rozdělen do dvou fází, a to uložení dat na technický nosič a vytisknutí dvou stejnopisů zápisu T/5 (dvě strany zápisu).


_ Vlastní výstup provedete dle následujícího postupu (toto lze provést pouze na bezchybném zápisu):


     ·     Z menu Okrsek vyberte nabídku Export dat a tisk zápisu, informaci o povolení tisku a zápisu a informaci o založení technického nosiče potvrďte klávesou Enter nebo je export umožněn přímo po ukončení pořizování.


     ·     Vyberte zařízení (popř. adresář), na které chcete exportovat data, stiskněte OK a přečtěte si následující informaci o provedení exportu.

·         Je proveden automatický tisk celého zápisu v počtu kopií dle Vašeho zadání a zároveň je zobrazen na obrazovce (preview). Tisk T/5 můžete opticky zkontrolovat proti vytisknutému zápisu (v zobrazeném zápisu lze listovat klávesami PageDown a PageUp nebo stiskem tlačítek < nebo >, text na obrazovce posunete pomocí přetáčecí lišty vpravo nebo dole). Po stisknutí tlačítka s tiskárnou můžete volit tiskárnu, počet kopií, případný další tisk spustíte stiskem tlačítka Tisk. Okno prohlížeče nezavírejte, nejdříve zkontrolujte správnost všech tisků.


     ·     Po ukončeném tisku zkontrolujte náležitosti vytisknutých formulářů, a to i z hlediska obsahové správnosti údajů, pokud jste neopustili okno Preview, můžete opakovat tisk potřebné stránky.


     ·     Tlačítko Zavřít ukončuje prohlížení zápisu (preview).


     ·     POZOR - v patičce obou stran zápisu je kromě základních identifikací také uvedeno souhrnné kontrolní číslo, číslo strany a počet všech stran zápisu a datum a čas tisku zápisu. Na všech stranách zápisu musí být shodné údaje v patičce (kromě aktuálního čísla strany). Na přebírací místo lze odevzdat s technickým nosičem pouze zápis, který je vytisknut při exportu!

             Upozornění - Při opakovaném exportu je nutno znovu vytisknout celý zápis.


_   Zápis T/5 doplňte a podepište na obou stejnopisech (pozor na počet podpisů, zapisovatel se podepisuje pouze ve zvláštní kolonce).

 

Co předáváte přebíracímu místu ČSÚ:


_   jeden ze dvou stejnopisů zápisu T/5 a další přílohy (jejich počet je uveden na přední straně zápisu T/5) – vše podepsané;


_   technický nosič s daty, pokud jste úspěšně zpracovali výsledky na PC.

 

Přejeme Vám klidnou a bezchybnou práci při zpracování výsledků hlasování do Senátu Parlamentu ČR.